gototopgototop

WyszukiwarkaO nas Drukuj

Wenecja-Canal-Grande-wycieczki-www-bp-sempre-plBiuro Podró?y SEMPRE specjalizuje si? w przygotowywaniu i realizacji grupowych wyjazdów krajowych i zagranicznych. Nasze propozycje skierowane s? g?ównie do osób b?d?cych cz?onkami szeroko rozumianych grup spo?ecznych (np.organizacji emeryckich, zwi?zków zawodowych lub grup znajomych), chc?cych wspólnie podró?owa?, zwiedza?, bawi? si? lub odpoczywa?. Posiadamy tak?e atrakcyjn? ofert? dla nauczycieli i m?odzie?y szkolnej.
   
Wjazd-Papiea-Benedykta-XVI-pielgrzymki-www-bp-sempre-plBardzo wa?n? cz??ci?   naszej oferty  s? wyjazdy pielgrzymkowe. Zasady, którymi kierujemy si? podczas tych wyjazdów,  gwarantuj? uczestnikom mo?liwie szeroki dost?p do miejsc kultu oraz wspólny udzia? w zaplanowanych uroczysto?ciach religijnych.  Przygotowywanie  i realizacji tych podró?y odbywa si? zawsze w oparciu o sprawdzone wzorce, przy udziale patronuj?cych osób duchownych.

Izrael-Jerozolima-wycieczki-www-bpsempre-plW?a?cicielka biura  zwi?zana jest  z bran?? turystyczn? od 1993 roku. Jej wieloletnie do?wiadczenie w pilotowaniu wycieczek zagranicznych, praktyka w przygotowywaniu programów imprez turystycznych,  czy wiedza na temat rzeczywistych potrzeb i oczekiwa? turystów, stanowi? trwa?y fundament firmy. Do?wiadczenie to przek?ada si? na dobór odpowiednich, sprawdzonych przez lata, partnerów. Firma korzysta z us?ug kontrahentów dysponuj?cych komfortow? baz? hotelow? oraz przewo?ników posiadaj?cych nowoczesn? flot? autokarow?. 
G?ówne kierunki naszych wyjazdów to:  flag_italy1W?ochy, flag_croatia1Chorwacja, flag_france1Francja oraz flag_spain1Hiszpania. Jednocze?nie zaznaczamy, ?e z racji znajomo?ci funkcjonowania rynku us?ug turystycznych, na ?yczenie klienta, jeste?my w stanie przygotowa? korzystn? ofert? dotycz?c? wyjazdu do innych pa?stw.

Wszystkie nasze programy opracowywane s? z dba?o?ci? o szczegó?y, które wp?ywaj? na zadowolenie i komfort uczestników. 
Zapewniamy atrakcyjne warunki wspó?pracy oraz wp?yw na ostateczny kszta?t przygotowywanych wyjazdów.

Mamy nadziej?, ?e to krótkie wprowadzenie zach?ci Pa?stwa do nawi?zania z nami  kontaktu, w tym celu z
apraszamy do niezobowi?zuj?cego skorzystania z formularza zg?oszeniowego. 
 

  Biuro Podró?y Sempre
  Adres siedziby:
  ul. Krzemieniecka 21/3
  45-401 Opole
                                       Dane kontaktowe:

                                       tel./fax: 77 - 551 75 57
                                       tel. kom.: 792 424 458
                                       e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.
 
Copyright © 2010-2022 Biuro Podrozy Sempre . All Rights Reserved. Configured by K.Sobolewski.